bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort istanbul escort istanbul escort bayan istanbul escort bayan escort bayan escort izmit escort
Bugun...Siyasi partilerin vaadi yerli ve yenilenebilir enerji
Tarih: 12-06-2018 10:31:40 Güncelleme: 12-06-2018 11:54:40 + -


Seçim beyannamesinde ’yerli ve yenilenebilir enerji’de partilerin vaatleri ortak bir şekil aldı.Siyasi partiler Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi de tüketimi de desteklenecek. Üretimden tüketime enerji verimliliğini artıracak adımlar atılacak.

facebook-paylas
Tarih: 12-06-2018 10:31

Siyasi partilerin vaadi yerli ve yenilenebilir enerji

 

 

Ülkemiz'de, 24 Haziran 2018 tarihinde cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri yapılacak. Bu seçimlerde toplam 10 parti iktidar olmak istiyor.Bu seçimlerde yurt dışı ile birlikte 57 milyon seçmen oy kullanacak.

Partilerin seçim beyannamelerinde enerji başlığı altında seçmenlere neler vaat ettiklerini incelediğimizde tüm partilerin enerji ve enerjiye bağlı konulara geniş yer verdikleri gözlemlenebiliyor.

Siyasi partilerin seçim beyannamelerinde enerji politikalarında yerli ve yenilebilir enerji öne çıkarken, bu kaynaklardan enerji üretimi kadar tüketiminin desteklenmesi öngörülüyor.

Yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi dışında enerji verimliliği de dikkat çekmektedir. Yıllık asgari 60 milyar kWh yerli kömür kaynaklı elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirmeyi hedefleyen AK Parti, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı için yerinde tüketimi teşvik edecek mekanizmaları devreye sokacak.

Sokak aydınlatmasında güneş enerjisine dayalı ve verimi yüksek sistemler kullanmayı, binalarda ısı yalıtımının ve güneş paneli yatırımının ekonomik yükünde destek olmayı vaat eden CHP, yerli ve yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki paylarını yükselterek, enerjide dışa bağımlılık ve güvenlik sorununu çözmeyi hedefliyor.

MHP'ye baktığımızda ise kömür ve yenilenebilir enerji kaynaklarının   değerlendirilmesi, nükleer enerji santrali projelerinin hızla tamamlanması gerektiğini belirterek, "Enerji verimliliği üretimden tüketime bütün alanlarda güçlü ve çeşitlendirilmiş finansal araçlarla desteklenmeli” dedi. Enerji ve Madencilik alanında siyasi partilerin seçim beyannamelerindeki başlıklar özetle şöyle:

 

ADALET ve KALKINMA PARTİSİ (AK) 

 

Parti'nin seçim beyannamesinde Stratejik Sektörler ve Yenilikçi Üretim ekonomi başlığı altında "Enerji ve Madencilik" ile AK Parti'nin enerji konusunda seçim vaatleri yer almıştır.

 

Enerji ve Madencilik

 

Enerjiyi stratejik bir sektör olarak görüyoruz. Arz güvenliği başta olmak üzere enerji politikalarına Ak parti olarak özel önem veriyor, ül­kemizin uluslararası enerji ticaretinde stratejik konumunu güçlendiren rekabetçi bir enerji sistemine ulaşmayı hedefliyoruz. 

 

Enerjide daha düşük maliyetli girdi sağlamak enerjinin tüketiciye sürekli, kaliteli, güvenli, asgari maliyetlerle arzını ve enerji temininde kaynak çeşitlendirmesini esas almaktayız.

 

İleri dönemde de yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızı üst düzeyde değerlendiren, enerji verimliliğini artırmayı önceleyen, nükleer teknolojiyi elektrik üretiminde kullanmayı öngören ve çevresel etkileri asgariye indiren enerji politikalarımıza ağırlık vermeye devam edeceğiz.

 

 

Neleri Gerçekleştirdik

 

Yeterli seviyede elektrik enerjisi üretim ka­pasitesinin oluşturulmasına, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesine, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına, üretim ve dağıtım tesislerinin özelleştirilmesine önem verdik.2002-2017 yılları arasında önemli mevzuat düzenlemeleri yap­tık.

 

Petrol ve doğalgaz alanında önemli düzenlemeleri hayata geçir­dik.

 

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına ve sanayide hammadde ihtiyacının karşılanmasına yönelik uygulamaları hayata geçirdik.

 

Yenilenebilir enerjiden daha fazla elektrik üretilmesini sağladık.

 

Avrupa İletim Sistemi ile entegrasyon sağlayarak elektrik ener­jisi ticaretini mümkün hale getirdik. Madencilik sektörünün 2002 yılında yüzde 0,8 olan GSYH içeri­sindeki payını yüzde 1,5 seviyesine kadar çıkardık.

 

2002 yılında doğal gaz kullanan il sayısı sadece 6 iken bugün 78 ilimiz ve 400’ün üzerinde ilçemizi doğal gaz kullanabilir hale getir­dik.

 

Türkiye’nin ilk sondaj gemisini ülkemize kazandırdık.

 

Doğal kaynakların araştırılması ve üretime kazandırılmasında önceki dönemlerle kıyaslanamayacak ölçüde ilerleme kaydettik.


Partilerin vaatleri ise:

ADALET ve KALKINMA PARTİSİ ( AKP)

 

Vatandaşlarımıza ve üre­ticilerimize ucuz, kaliteli, güvenli enerji sağlamayı sürdüreceğiz.
 

Yerli ve yenilenebilir kaynaklara öncelik verilerek kaynak çeşitlendirilmesini sağlayarak, bu kaynaklardan azami ölçüde faydalanılacak.

 

Komşu ülkelerle elektrik ticareti kapasitemizi artıracağız. 2018 yılı sonuna kadar tüm illerde doğal gaz arzını tamamlaya­cağız.

 

Yenilenebilir enerji alanında teknoloji transferi sağlayarak yeni ve yerli teknoloji kullanımını artırılacak.

 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı için yerinde tüketimi teşvik edecek düzenlemeler gerçekleştirilecek.

 

 Hidroelektrik kapasitesine 10 bin MW’lık kapasite eklenecek. Ilısu Hidroelektrik Santrali’nde bu yıl su tutulmaya başlanacak, Artvin Yusufeli Barajı tamamlanacak.

 

2018 yılı sonuna kadar tüm illere, 2019 yılı sonuna kadar 222 ilçeye doğal gaz ulaşacak.

 

Doğal gaz depolama kapasitesini artırmaya devam edeceğiz.

 

 Linyit kömürü ve jeotermal gibi yerli kaynakların tespitine yönelik arama faaliyetleri azami düzeye çıkarılacak.

 

Yerli kömürün değerlendirilmesi için temiz kömür teknolojisi çalışmalarına hız verilecek

 

Kamunun ruhsat sahibi olduğu kömür sahaları yatırıma açılacak

 

En az 5.000 MW ilave kapasiteli yerli kömür yakıtlı tesis inşa edilecek. Yıllık asgari 60 milyar kWh yerli kömür kaynaklı elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirilecek.

Taş kömürü Arama Projesi hazırlanacak, üretim ve istihdamı artıracak yeni iş modelleri ile taş kömürü ülke ihtiyacını karşılayacak hale getirilecek.

Enerji Verimliliği Ulusal Eylem planı’nın uygulanması ile 23.9 milyon TEP ve bunun karşılığı olarak 8.4 milyar dolar tasarruf sağlanacak.

Öncelikle konutlar olmak üzere enerji verimliliği konusundaki yatırımlar desteklenecek. Enerji verimliliği alanında KOBİ’lere ve konutlara dönük özel destek programları geliştirilecek.

 

Enerjiyi verimli tüketen ürünlerin verimsiz ürünlere oranla kullanımının artırılması çalışmalarını desteklenecek.

Madencilikte Türkiye Ham madde Tedarik Stratejisi belirlenecek. Güvenli madencilik için Maden Güvenlik Kurumunu kurulacak. “Güvenli Madenciliğin Yol Haritası” çalışması yapılacak.

 

BOR Organize Sanayi İhtisas Bölgesi kurulacak.

 

Enerji verimliliği ile daha az karbon salınımı sağlayıp bir yandan çevreyi korurken diğer yandan da daha az girdi kullanımıyla reka­bet gücümüzü artıracağız.

 

Yüksek teknoloji alanlarında yerli ve yabancı yatırımları çe­kebilmek için kurulan 6 endüstri bölgesinin yanında en az 15 yeni endüstri bölgesi daha kuracağız.

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP)

 

Hava kirliliğini azaltacak önlemlere öncelik tanıyacağız. Doğal gaz altyapısı bulunan kentlerde yakıt yardımlarında kömür yerine doğal gaza öncelik vereceğiz. Gün ışığından daha fazla yararlanmak ve enerji tasarrufu sağlamak için daimi yaz saati uygulamasını kaldıracağız.

 

Yeşil Ekonomi Atılımı başlığı altında; “CHP, düşük karbonlu sektörlere ve yeşil teknolojilere yapacağı yatırımlarla sürdürülebilir bir büyüme modelini hayata geçirecek, yeni iş alanları ve geniş istihdam olanakları yaratacaktır. Başta yenilenebilir enerji kaynaklarına, enerji tasarrufuna dönük malzeme ve teknolojilere yatırıma öncelik tanıyacaktır. CHP, kaynaklarımızın sürdürülebilirlik ve verimlilik esasları çerçevesinde kullanılmasının yanı sıra adil ve eşitlikçi bir biçimde paylaşılmasına da özen gösterecektir.

 

Rusya ile enerji ticareti ve güvenliği konularında şeffaf ve sürdürülebilir ilişkiler kuracağız. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki gücünü artıracak ve Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının adil bölüşümünü sağlayacağız. Rusya, Kafkasya ve Hazar havzasının enerji kaynaklarının Batı’ya aktarılmasında Türkiye’nin bir transit koridor olması için çalışacağız. Irak ile enerji iş birliğimizi, kaynaklarımızın çeşitlendirilmesini de içerecek şekilde en üst seviyeye çıkarmaya çalışacağız.İran’la yapılan enerji anlaşmalarını yurttaşlarımızın çıkarlarını gözetecek şekilde yeniden ele alacağız.

Akkuyu ve Sinop nükleer enerji santrali projelerini gözden geçirecek, uluslararası yükümlülükler çerçevesinde mümkünse iptal edeceğiz.

 

Çevreye duyarlı enerji politikları


Sokak aydınlatmasında güneş enerjisine dayalı ve verimi yüksek sistemler kullanacağız.Termik santrallerin, çevre dostu ve yüksek verimlilik sağlayan teknolojilerle kurulmasını yasal zorunluluk haline getireceğiz.


Yerli ve yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki paylarını yükselterek, enerjide dışa bağımlılık ve güvenlik sorunlarını çözeceğiz.


Binalarda ısı yalıtımının ve güneş paneli yatırımının mali yükünü paylaşacağız. Yalıtım teknolojisini, yerli üretimle sağlayacağız.Güneş paneli kullanan apartmanlara panel yatırımı için sıfır faizle kredi vereceğiz. Kredi geri ödemelerini, üretilen elektrikten tahsil edeceğiz.Doğal gaz depolama kapasitemizi, yıllık tüketimimizin en az dörtte birine yükselteceğiz.Enerji sektöründe verimlilik sağlamayan ve saydam olmayan özelleştirme uygulamalarına son vereceğiz.Enerji alanında AR-GE çalışmalarını; kamu, özel sektör ve üniversite iş birliği ile gerçekleştireceğiz. Sektördeki

teknoloji ve ekipmanların yerli üretim oranını artıracağız.


Mevcut nükleer enerji teknolojilerine dayalı, sorunlarını giderememiş riskli santrallerin, ülkemizde kurulmasına izin

vermeyeceğiz.” ifadeleri ile yer almıştır. CHP’nin seçim beyannamesinin 223. sayfasında ele alının enerji konusu;


Sürdürülebilir enerji potansiyelini doğa dostu teknolojileri kullanarak hayata geçirerek enerji verimliliğini artıracak, dışa bağımlılığı azaltacağız.

Enerji ve karbon salınımı konusunda verimli uygulama ve ürünleri teşvik edeceğiz.


Enerji kaynaklarımızı doğaya zarar vermeden, en yüksek verimle toplum yararına kullanacağız.

Bireysel ve kamusal enerji kullanımında tasarrufu sağlayan uygulamaları destekleyecek, israfa son vereceğiz.

Karbon salınımı sorunuyla mücadele için deniz ve demiryollarını da içeren toplu taşıma kültürünün

yaygınlaşmasını sağlayacağız.


Elektrik enerjisini kullanan taşıma araçlarında KDV ve ÖTV dahil olmak üzere tüm vergileri kaldıracağız.

 

İYİ PARTİ

 

İyi Partini seçim vaatlerinde ise seçim beyannamesinin 62. sayfasında ele alının enerji konusu;

Ülkemiz, bulunduğu coğrafya itibariyle, temelinde enerji politikalarının olduğu karmaşık sorunlarla iç içe bir bölgede bulunmaktadır. Bu sorunlar “enerji politikalarının”, ulusal güvenlik politikaları ile ekonomik ve sosyal politikalar kadar önemli bir pozisyonda değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Enerji piyasamız açısından temel önceliğimiz, enerji arz güvenliğinin temini ve dışa bağımlılığımızın en aza indirilmesidir.


Yerli ve yenilenebilir kaynaklara öncelik verilerek, enerjide dışa bağımlılığı azaltma hedeflenecektir,

Çevre ile dost teknolojileri ön planda tutan, merkezde değil, yerinde ve halkın katılımı ile karar almayı öngören,

yalnızca makro ve büyük ölçekli projeleri değil, mikro ölçekli projeleri de ön planda tutan düzenlemeler yapılacaktır.


Bireylerin de kurulum yapmasını sağlayacak uygulamaların önünü açan, enerjiyi tüketmekten çok verimli kullanmaktan yana olan elektrik ve doğal gaz depolama projeleri ve alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla, üniversiteler ile iş birliği yapılarak, AR-GE kaynağı tahsis edilmesini öngören düzenlemeler, liyakat sahibi kadrolar tarafından hazırlanarak ivedilikle hayata geçirilecektir.


Enerjinin kaliteli, zamanında, yeterli, ucuz ve kesintisiz olarak kullanıcıya ulaştırılması hedefimizdir. Enerji

kullanımında kaçak kullanım önlenecek, verimlilik artırılacak, tüketiciye ucuz ve kaliteli enerji temin edilecektir.

Su, rüzgar, jeotermal, dalga, hidrojen ve güneş enerjisi gibi yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızdan en yüksek

düzeyde yararlanılacaktır. Çatılarda enerji panelleri ile elektrik üretimi yaygınlaştırılacaktır.


Kömür kaynaklarımızın tespiti çalışmalarına devam edilecek, kömürün elektrik enerjisi üretiminde kullanılması

hususunda uygun teknolojik çözümler sunulması şartı aranacaktır.


Türkiye'nin, enerji üreten ve tüketen ülkeler arasında enerjinin transit geç işine imkân sağlayan terminal bir ülke olmasının yanında; katma değeri yüksek enerji ürünleri üretim teknolojisi ve alt yapısına sahip, piyasanın önemli aktörlerinden biri olması sağlanacaktır.Kamu Elektrik Üretim Şirketi’nin (EÜAŞ) mülkiyetinde bulunan kritik öneme haiz barajlı/depolamalı su santralleri dışındaki diğer santraller gerekli rekabet koşulları sağlanarak özelleştirilecektir.

Elektrik ve gaz dağıtım şirketleri üzerinde denetim faaliyetleri eksiksiz yürütülecektir.


Elektrik, doğalgaz ve petrol iletim hatları, ülkenin önemli alt yapı projeleri kapsamında, efektif bir şekilde, liyakat sahibi kadrolar tarafından işletilecektir.

Enerji bürokrasisi yeniden dizayn edilecek, çift başlılık ve çoklu izin/onay süreçleri ortadan kaldırılacaktır.

Bütün ilçelerimize ısınmada kullanılmak üzere doğal gaz ulaştırılacaktır.

Komşu ülkelerle enterkonneksiyon kapasitesi artırılarak, teknik ve ticari imkanlar geliştirilecektir.

Üniversite, OSB ve KOBİ’lerle iş birliği yapılarak Ulusal Plan hazırlanacak, yürütümü ve güncellenmesi taraflarla istişare halinde gerçekleştirilecektir.

Akaryakıt kaçakçılığı ile etkin bir şekilde mücadele edilecek ve bu yolla elde edilecek gelir, akaryakıt tüketim vergisi oranlarının azaltılmasında kullanılacak, böylelikle tüketicilerin daha ucuza akaryakıt tüketmeleri sağlanacaktır.

Biyodizel üretimi teşvik edilecektir.


Enerji bilgisi ve önemi, lise seviyesinde müfredata girecektir.


VATAN PARTİSİ

 

 

Vatan Partisi Türkiye enerji kaynaklarının yüzde 75’ini dışardan karşılamaktadır. Enerji dış alımına her yıl 50 milyar dolar üzerinde kaynak harcıyoruz. Dış ödemeler açığımızın en önemli kalemi enerji dışalımıdır.

Enerjinin kullanılmasında ortaya çıkan sera gazlarının yarattığı çevresel etkiler de önemli bir sorunumuzdur.Öncelikle yüzde 35-40 düzeyinde bulunduğu belirtilen enerji verimlilik potansiyelini yükseltecek, tasarruf olanaklarını değerlendireceğiz.

Dağıtım sistemini yenileyeceğiz ve enerji hatlarındaki kayıplara son vereceğiz. Sanayi kuruluşlarında, hizmet binalarında, konutlarda ve ulaştırma sektöründe hızlı ve etkili sonuçlar alınabilmesi için seferberlik başlatacağız. Yaptırımlar ve teşvikler içeren önlemler yanında, akarsu, güneş, rüzgâr, biyoenerji ve yeraltı ısısı gibi temiz ve yenilenebilir kaynakları değerlendireceğiz. Dışalıma dayalı fosil yakıta bağımlılığı en aza indireceğiz. Zengin kömür yataklarımızı insana ve çevreye saygılı teknolojilerle işleteceğiz.


Petrol aramaları devlet tarafından yapılacak, yabancılara tanınan ayrıcalıklara son verilecektir. Barajlar konusundaki yanlışlar derhal düzeltilecek, atıl ve ekonomik fayda sağlamayan barajlar kaldırılacaktır. Bor madeninden enerji elde edilmesi konusunda yapılan çalışmalar teşvik edilecektir.

Nükleer enerjide millî teknolojiyi kuracak ve geliştireceğiz. Enerji açığımızı kapatmak için doğayla uyumlu, güvenli, çağdaş teknoloji kullanan nükleer santraller kuracağız. Nükleer santrallar toryumla çalışır şekilde yeniden planlanacaktır”


Sonuç olarak


Partilerin seçim bildirgelerindeki önemli nokta ise enerji sektörüne ortak bakış açısıyla bakıp  yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını en üst düzeyde değerlendirerek enerji verimliliğini artırmayı öngörmeleri enerji politikalarının tüm partilerin ortak hedefi olarak belirlemeleri.

Enerji de dışa bağımlılık ve enerji güvenliği sorunları ile başta kömür ve jeotermal olmak üzere ülkemizin doğal kaynaklarının aranarak bulunması ve enerji sektörünün hammaddesi olarak kullanımına sunulması, partilerin seçim vaatlerinde var. Siyasi partiler seçim bildirgelerinde, binalarda ısı yalıtımının ve başta kamusal alan olmak üzere güneş paneli kullanımına önem verileceği ve ısı yalıtım teknolojilerinin ileriki dönemlerde kullanıma sunulacağı dan da bahsediliyor. Çevre dostu ve yüksek verimlilik sağlayan teknolojilerin kullanılacağı ,güvenli nükleer enerji kullanımı da seçim bildirgelerinde yer almakta.

 

 


FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER GÜNDEM Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
 • BUGÜN
 • BU HAFTA
 • BU AY
SON YORUMLANANLAR
VİDEO GALERİ
 • SOCAR TÜRKİYE 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
  SOCAR TÜRKİYE 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
 • İzlanda jeotermal enerji şirketi Kanal Alterra Power'in Çalışmaları 2
  İzlanda jeotermal enerji şirketi Kanal Alterra Power'in Çalışmaları 2
 • İzlanda jeotermal enerji şirketi Kanal Alterra Power'in Çalışmaları
   İzlanda jeotermal enerji şirketi Kanal Alterra Power'in Çalışmaları
 • Bir dağın tepesine nasıl büyük rüzgar türbini getirilir ?
  Bir dağın tepesine nasıl büyük rüzgar türbini getirilir ?
 • İBRADI GES - Şebekenden bağımsız (OffGrid 50kWp)
  İBRADI GES - Şebekenden bağımsız (OffGrid 50kWp)
 • Dudgeon Offshore Wind Farm : AÇIK DENİZ RÜZGAR ENERJİSİ ( STATOİL )
  Dudgeon Offshore Wind Farm : AÇIK DENİZ RÜZGAR ENERJİSİ ( STATOİL )
 1. SOCAR TÜRKİYE 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
 2. İzlanda jeotermal enerji şirketi Kanal Alterra Power'in Çalışmaları 2
 3. İzlanda jeotermal enerji şirketi Kanal Alterra Power'in Çalışmaları
 4. Bir dağın tepesine nasıl büyük rüzgar türbini getirilir ?
 5. İBRADI GES - Şebekenden bağımsız (OffGrid 50kWp)
 6. Dudgeon Offshore Wind Farm : AÇIK DENİZ RÜZGAR ENERJİSİ ( STATOİL )
VİDEO GALERİ
YUKARI gebze evden eve nakliyat